PREVENCIÓ RISCOS LABORALS. CONVENI ESTATAL DEL METALL -CEM- FORMACIO OBLIGATORIA.

CIRCULARS. OBLIGACIONS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE PRL, ESTABLERTES AL CEM.

Núm. Reg.: 115   Data: 29/09/2021     SE AMPLÍA HASTA 30/09/2022 EL PERÍODO DE FORMACIÓN OBLIGATORIA EN PRL DE LOS                                                                                                        TRABAJADORES DEL METAL. Núm. Reg.: 186   Fecha:...